Danh mục
  

 Liên hệ web
  
 Thông báo

KHUYẾN CÁO CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG KHÁNH HÒA: " NÓI KHÔNG VỚI TIN GIẢ VỀ COVID-19"

 

THÔNG BÁO KHẨN

 THÔNG BÁO KHẨN

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ GDĐT, UBND tỉnh Khánh Hoà đã ban hành văn bản số 1329/UBND-KGVX ngày 15/02/2020 về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên do dịch bệnh Covid-19. Hiệu trưởng nhà trường thông báo:
1. Học sinh toàn trường tiếp tục nghỉ học từ ngày 17/02/2020 cho đến hết tháng 02/2020.
2. Bãi bỏ nội dung đã thông báo thời gian đi học lại ngày 14/02/2020.
3. Giáo viên chủ nhiệm thông báo cho phụ huynh học sinh lớp mình được biết.

Hiệu trưởng

THÔNG BÁO V/v cho học sinh đi học lại sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 THÔNG BÁO
V/v cho học sinh đi học lại sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19
1. Học sinh toàn trường bắt đầu đi học trở lại vào ngày thứ hai (17/02/2020) theo thời khoá biểu.
2. Tất cả học sinh khi đến trường phải đeo khẩu trang.
3. Cha mẹ học sinh có trách nhiệm đo nhiệt độ học sinh. Nếu học sinh bị sốt hoặc ho, khó thở thì chủ động cho học sinh nghỉ học và theo dõi sức khoẻ tại nhà.
4. Giáo viên chủ nhiệm thông báo cho phụ huynh học sinh trên hệ thống sổ liên lạc điện tử các nội dung 1,2 và 3.
5. Cán bộ-viên chức và học sinh toàn trường tích cực phòng, chống dịch covid-19.
Hiệu trưởng

Thông báo Số: 162 /SGDĐT-VP Về việc tạm thời cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra

 Học sinh toàn trường tạm thời nghỉ học từ ngày 03/02/2020 cho tới khi có thông báo đi học lại.

Lý do:  phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra

Thông báo khẩn

 THÔNG BÁO KHẨN

1. Học sinh được nghỉ học 02 ngày (30/10/2019 và 31/10/2019). Lý do: Tránh bão số 5.
2. Giáo viên chủ nhiệm thông báo cho phụ huynh học sinh trên Sổ liên lạc điện tử.
3. Các đội tuyển tham gia Hội khỏe Phù Đổng thành phố tạm dừng tập luyên, chờ thông báo lịch tập sau.
4. Cán bộ, viên chức nhà trường thực hiện tốt công tác phòng, chống bão lụt.
TL.HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Duy Minh Đức

  
REVISION-CONDITION

 

I. Choose the correct answer.

1. “Can we begin the test?” “We can’t unless the teacher …………… so.”

a. will say                                 b. is saying                                c. shall say                                d. says

2. Nam .........…… to school alone if Tam doesn't come.

a. goes                                     b. will go                                  c. had gone                               d. went

3. If you didn't follow his advice, you ............... a fool.

a. will be                                   b. would be                              c. are                                        d. would have been

4. She would play well if she ............ more.

a. practised                               b. practises                               c. practising                              d. practice

5. If he .................., please wake me up.

a. would come                          b. will come                              c. had come                              d. comes

6. Nam .........…… to school alone if Tam doesn't come.

a. goes                                     b. will go                                  c. had gone                               d. went

7. If Jean ..................... phone me, I’m not going to wait.

a. isn’t                                      b. didn’t                                   c. doesn’t                                 d. hasn’t

8. If you didn't stay up late, you ...................... get up earlier.

a. can                                       b. could                                    c. will                                       d. shall

9.  If I heard from Jack, I ........................ let you know.

a. will                                       b. would                                   c. shall                                      d. had

10. If he goes to see her now, he ..................... out the truth.

a. find                                       b. will find                                 c. would find                             d. would have found

11. If I knew her number, I ..................... her.

a. phone                                   b. will phone                             c. would phone             d. had phoned

12. If they were rich, they ..................... buy a castle.

a. will                                       b. can                                       c. would                                   d. were able to

13. ......................... you ask him, he will help you.

a. If                                          b. Since                                    c. Although                               d. Because

14. .......................... he is so busy with his work, he always finds time to go to the concert every week.

a. If                                          b. Since                                    c. Although                               d. Because

15. If you ..................... this glass, you would have to pay for it.

a. broke                                   b. break                                   c. have broken                          d. had broke

16. If you ..................... French, which language would you study?

a. were studying                        b. are studying                          c. weren’t studying                    d. have been studying

17. ..................... us the truth if we asked her?

a. Did she tell                            b. Had she told             c. Will she tell                           d. Would she tell

18. ..................... if I take the map.

a. I would get lost                     b. I will not get lost                   c. I will get lost             d. I wouldn’t get lost

19. If she ................ , he will never speak to her again.

a. don't apologize                      b. didn't apologize                     c. doesn't apologize                  d. hasn't apologized

20. Can you work on Saturday ............... we need you?

a. if                                           b. but                                       c. and                                       d. because

 

II. Match a line in A with a line in B.

A

B

1. If the overweight could eat less,

a, I would persuade everyone to stop smoking .

2. We would be strong and healthy,

b, if you were a doctor?

3. If I were a psychiatrist,

c, we would get rid of accidents.

4. If you never went out into fresh air,

d, you would be in bad health.

5. What would you do to your patients

e, if we could take more exercise every day.

6. If we could improve public bus service,

f, they would save more life years.

 

III. Find the mistake

1. If it isn’t rain, we shall go swimming tomorrow.

     a       b                    c               d

2. You will fail the examination unless you work hardly.

                 a                      b             c                         d

3. When you want to go to the cinema tonight, I’ll go with you.

        a                       b                                 c         d

4. If we continue to use fuels at the current rate, we would have to face a fuel crisis.

    a                          b                                                     c                 d

5.  If we don’t stop to destroy forests, soon there will be no forests left on the earth.

             a                     b                                c                                   d

6. If you will study harder, you will surely pass the coming exams with good results

                      a                                   b                           c                                       d

7. If I am 10 centimeters taller , I would play basketball.

           a                               b             c                     d

8. If the weather weren’t too bad, we would to go swimming.

     a                         b                              c         d

9. If drivers obeyed the speed limit and didn’t drink while driving, fewer accidents occur.

                         a                   b                                            c                                          d

10. Man will continue to live on food unless other types of protein are not found.

                a                      b                       c                               d

IV. Choose the sentence that has the same meaning with the given one.

1. Animals can’t speak. They can’t tell us when they are unhappy.

a. If animals can speak, they would tell us when they are happy.

b. If animals could speak, they would be able to tell us when they were happy.

c. If animals could speak, they will be able to tell us when are happy.

2. You are not a good musician. You don’t practise enough.

a. If you practised a lot, you would be a good musician.

b. If you practise a lot, you will be a good musician.

c. If you practised a lot, you will be a good musician. 

3. You don’t use your computer very often so I don’t send you e-mails.

a. If you don’t use your computer very often, I will send you e-mails.

b. You use your computer often, I would send you e-mails.

c. You used your computer often, I would send you e-mails.

4. Man will continue to live on food unless other types of protein are found.

a. Man will continue to live on food unless other types of protein are not found.  

b. Man will continue to live on food if other types of protein are not found.

c. Man would continue to live on food unless other types of protein were found.

5. It’s raining and they can’s go camping in the mountain.

a. If it were raining, they would go camping in the mountain.

b. If it weren’t raining, they would go camping in the mountain. 

c. If it weren’t raining, they couldn’t go camping in the mountain.

6. She is too weak; she can’t sit up and talk to you.

a. If she weren’t too weak, she could sit up and talk to you.

b. If she weren’t too weak, she can sit up and talk to you.

c. If she isn’t too weak, she could sit up and talk to you.

7. I am too old now; otherwise, I will apply for that job.

a. If I would not be too old now, I would apply for that lob.

b. If I were not too old, I would apply for that job.

c. If I am not too old, I will apply for that job.

8. If there isn’t enough rain, the hydropower station cannot operate.

a. When there isn’t enough rain, the hydropower station can operate.

b. Unless there is enough rain, hydropower station can operate.

c. Unless there is enough rain, hydropower station can’t operate.                                                                                                                       

 
 Lượt truy cập
  
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Tin mới
  
 Tin tức nhiều người đọc nhất
  
Bản quyền thuộc về trường THCS Nguyễn Đình Chiểu. Địa chỉ: Đường 23/10-Vĩnh Trung - TP.Nha Trang
Điện thoại: (058) 3890233 Email: c2ndchieu.nt@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Lý Hoàng Lâm - Hiệu trưởng
Quản trị mạng: Nguyễn Duy Minh Đức. Thiết kế bởi CenIT