Danh mục
  

 Thông báo
  
 Liên hệ web
  
  
Nội dung phát động An toàn giao thông năm 2016

 Năm học 2015-2016 là năm thứ hai thực hiện Kế hoạch số 5805/KH-UBND-GDĐT ngày 27/12/2014 của UBND thành phố Nha Trang triển khai thực hiện Chương trình số 14-CTr/TU ngày 28/5/2013 của Tỉnh ủy và Kế hoạch triển khai của UBND Tỉnh, Sở GD&ĐT về việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Bằng nhiều giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục thành phố, Kế hoạch năm học và các chỉ tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển giáo dục nhà trường. Tăng cường công tác quản lý, mở rộng việc trao đổi thông tin giữa nhà trường, gia đình và xã hội bằng nhiều kênh để tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự ATGT và đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực, mặt trái của công tác giáo dục hiện nay.

 

Công văn Số: 51/GDĐT-HĐNG ngày 13 tháng 01 năm 2016 V/v Triển khai thực hiện Thông tư 69/2015/TT-BGTVT và Thông tư 74/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

 

Kế hoạch công tác pháp chế 2015-2016

 

Kế hoạch giáo dục pháp luật giai đoạn 2013-2016

 

Quyết định giáo dục pháp luật giai đoạn 2013 - 2016

 

Kế hoạch phòng chống bạo lực gia đình và trường học giai đoạn 2015 - 2020

 

Nội quy cơ quan trường THCS Nguyễn Đình Chiểu

 

Quyết định 573/ QĐ-CTUBND ngày 12 tháng 03 năm 2015 của chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt kế hoạch, phương thức tuyển sinh lớp 10 năm học 2015 - 2016

 

THÔNG TƯ 58 Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

 

|<<    <   
1234[5]
   >    >>|
  
 Tìm kiếm

  
 Tin mới
  
 Hình ảnh
  
 Lượt truy cập
  
Bản quyền thuộc về trường THCS Nguyễn Đình Chiểu. Địa chỉ: Đường 23/10-Vĩnh Trung - TP.Nha Trang
Điện thoại: (058) 3890233 Email: c2ndchieu.nt@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Lý Hoàng Lâm - Hiệu trưởng
Quản trị mạng: Nguyễn Duy Minh Đức. Thiết kế bởi CenIT